Neuer Spektrograph von Andor Technology: Shamrock 193i

Shamrock 193i Spektrograph mit iStar ICCD-Detektor und Newton CCD-Detektor

Contact

Register

Newsletter registration

Contact

Quantum Design

Krivoklatska 37
199 00 Praha 9
Czech Republic

Phone:+420 607 014 278
E-mail:czechiaqd-europe.com